Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

GDPR

GDPR


Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ firma MUNUS, s.r.o.  spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, cookie

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, cookie

 

Osobné údaje spracováva firma MUNUS, s.r.o.  za účelom

 • fakturácie dodávaného tovaru
 • fakturácie dodávaných služieb
 • zasielania dodávaného tovaru
 • zasielania mailových ponúk produktov firmy MUNUS, s.r.o. 
 • vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok

 

Osobné údaje firma MUNUS, s.r.o.  neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

 •  URBÁNI & Partners s.r.o. , Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica,  ktorý spracováva právnu agendu firmy MUNUS s.r.o. v rozsahu :

 

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, meno a priezvisko konateľa

 

 • ECOFIS, spol. s r.o., Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany ktorý spracováva fakturačnú agendu firmy v rozsahu:

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  názov banky, číslo účtu

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, názov banky, číslo účtu

 

 • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. , Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, dopravnej spoločnosti, ktorá spracováva osobné údaje v rozsahu:

Fyzické osoby: meno, priezvisko,  dodacia adresa, číslo telefónu

Právnické osoby: názov firmy, dodacia adresa, kontaktná osoba,  číslo telefónu

 

 • LD audit, s.r.o., Palisádyx23, Bratislava, 81106, auditorská firma, ktorá spracováva osobné údaje v rozsahu:

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  názov banky, číslo účtu

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, názov banky, číslo účtu

 

 • Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, ktorá spravuje účtovný SW a spracováva osobné údaje v rozsahu

Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  názov banky, číslo účtu

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, názov banky, číslo účtu

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických  ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 915 246 683, poslaním e-mailu na adresu: gdpr@munus.sk , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: 018 55 Tuchyňa 404.

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

 Osobné údaje firma MUNUS, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma MUNUS, s.r.o.  uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

 

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.